دانشجویان گروه امنیت شبکه توجه داشته باشند که در اولین جلسه آزمون برگزار خواهد شد

محتوای آزمون از ابتدای کتاب تا آخر صفحه 57

از صفحه 65 تا 73

صفحه 88 تا 93

صفحه 104 از قاب صفحه پیشنهادی تا آخر صفحه 110

 

ضمنا دانشجویان لازم است تعداد 30 سوال تستی از محتوای صفحات 

(  از صفحه 65 تا 73           صفحه 88 تا 93      

صفحه 104 از قاب صفحه پیشنهادی تا آخر صفحه 110   ) استخراج نموده و در روز کلاس تحویل نمایند .

  

منبع : گروه آموزشي کامپيوتر نظري استان چهارمحال |
برچسب ها : صفحه ,صفحه پیشنهادی